برچسب: آنوری

آنوری

آنوری یعنی عدم ترشح کامل ادرار که ممکن است بر اثر بسته شدن کامل مجاری ادراری یا بدکاری عملی دستگاه ترشح ادرار، کلیه و یا بر اثر بی آبی بدن ایجاد شود که در هر سه حالت درمان باید بلافاصله انجام شود.