برچسب: آهنگ گسترش گیتی

ممکن است برای اندازه گیری سرعت گسترش جهان، نیازمند یک «فیزیک جدید» باشیم!

همانطور که اخترشناسان می گویند، جهان در حال گسترش است اما به نظر میرسد، درک ما از این که جهان با چه نرخ یا ثابتی منبسط میشود نیز ، نیاز به گسترش دارد!