برچسب: آگلونما

پرورش گیاه آگلومنا

پرورش گیاه آگلومنا

آگلونما گیاهی است با برگ های ابلق با ساقه ها کوتاه و برگ های بیرون آمده از غلاف ، نیزه ای شکل و خم شده به طرف پایین با