برچسب: آیدی امین دادا (Idi Amin Dada)

آتیلا هون (Attila The Hun)

۹ مرد شیطانی تاریخ بشریت

لیست ۹ تن از مردان خونخوار که تاریخ بشریت تاکنون به چشم خویش دیده است را با توضیحی مختصر با هم می خوانیم.