برچسب: آیین گنوسی

آیین گنوسی

گنوس در اصل از واژه یونانی gnosis  به معنای «دانستن» است ،همچنین می توان به دانش حقیقی و عرفان ترجمه کرد .پیروان این آیین گمان داشتند