برچسب: ابراهام لینکلن

دانش ممنوعه

دانش ممنوعه- بخش دوم سخنرانی جک اتو

ناپلئون امپراطور فرانسه ولی اصالتاً از اهالی جزیره کورس بود. به او تایید داده شد تا به امپراطوری فرانسه برسد و جنگش را آغاز کند,