برچسب: ابرفضا

نور، دریچه ای به ابرفضا

شاید بتوان گفت بسیاری از کشفیات علم که دیدگاه انسان را از مرکزیت و مرجعیت آن به دیدگاه امروزی رساند، مدیون “نور” باشد.