برچسب: ابزارهای برشی

تراشكاري

ابزارهای برشی

اصولاً تراشکاری به عملیاتی گفته می‌شود که توسط یک ابزار تک لبه، قطعات استوانه‌ای شکل ایجاد می‌کند و در اکثر