برچسب: ابطال نظریه

ابطال پذیری – علم و شبه علم

هنگامیکه در اوائل قرن بیستم انیشتین روی نظریه نسبیت عام خود کار می‌کرد وهم هنگام فروید بحث روانکاوی را پیش آورده بود چهره ای در فلسفه علم ظاهر شد.‌