برچسب: اثر ژئومغناطیسی

ادراکات فراحسی

ادرکات فراحسی شامل علومی میباشد نظیر سایکومتری، روشن بینی، نهان بینی، تله پاتی ،سایکو کنیزی