برچسب: اجداد هومو ارکتوس

انسان دمانیسی

سال ۲۰۰۹ سال داروین نامیده شد و در تمام جهان مراسم متعددی در بزرگداشت او برگزار گردید.