برچسب: اختلال در ضربان قلب

پیس میکر (ضربان ساز)

همانطور که می دانید هر گونه اختلال در ضربان قلب را آرتیمی می گویند. اگر خیلی تند بزند به آن “تاکی کاردی” می گویند که می تواند باعث