برچسب: اداره پلیس

یک روح سرگردان در اداره پلیس

یک مامور پلیس بر این ادعا است که هنگام نظارت بر دوربین های خیابانی یک روح سرگردان دیده است.