پ پ

برچسب: ادبیات گنوسی

انجیل های گنوسی

انجیل های گنوسی

طومارهای نجع حمادی  در دسامبر ۱۹۴۵ یک کشاورز عرب در مصر علیا نزدیک شهر نجع حمادی کشف فوق العاده ای انجام داد که مسیر مطالعات گنوسی را از بیخ و بن دگرگون کرد ....