برچسب: ادرکات فراحسی

ادراکات فراحسی

ادرکات فراحسی شامل علومی میباشد نظیر سایکومتری، روشن بینی، نهان بینی، تله پاتی ،سایکو کنیزی