برچسب: اسامی فرشتگان

فرشتگان

چگونه الهامات الهی را دریافت کنیم ؟

هر چه بیشتر و منظم تر با فرشتگان نگهبان نگهباناتان صحبت کنید فرشتگان که هر دَم در کنار انسان ها هستند و اون ها را یاری میکنند . به اتفاق هم داستان امروز رو مرور میکنیم تا شما هم

اسامی فرشتگان

شیر فرشته:در دین زرتشت سمبل یک لیوان شیر او محافظ گاوها است