برچسب: اسرار آمیزترین مکان های جهان

جنگل رندلشام

جزیره اسرار آمیز برازیل

جزیره اسرار آمیز ” های برازیل” و ارتباطش با حادثه رویت شی پرنده ناشناس در جنگل رندلشام . جزیره ای که هر هفت سال ظاهر می شود .