برچسب: اضطراب ریاضی

طی چند دهه‌ای که در هاروارد، تدریس زیست‌شناسی می‌کردم؛ متأسفانه دانشجویان خوش‌استعدادی را می‌دیدم که صرفاً از ترس‌ اینکه در نبود مهارت‌های قوی ریاضی وابدهند، قید پیگیری یک شغل علمی را هم می‌زدند. همین پیش‌فرض اشتباه، علم را از خزانه‌‌ سرشار استعدادهای نهفته، تهی می‌کرد؛ فقدانی آنقدر مهم که به فکر التیام‌اش بیفتیم.

اضطراب ریاضی و راه حل آن

آرامش در حل کردن همه مسائل کمک می کند حتی مسئله های ریاضی. اغلب مردم با اضطراب به سراغ مسائل ریاضی می روند و چون استدلال زیادی می طلبد، دچار سردرگمی و اضطراب می شوند.