برچسب: اطلاعات ژنتیکی

ویرایش ژنتیکی

مهندسی پروتئین

روش های شیمیایی مهندسی ژنتیک از ترکیبات طبیعی یا مصنوعی استفاده می کنند که به فرم ذراتی در می ایند که انتقال مواد ژنتیکی یا دستورالعملها را به داخل سلول ها تسهیل می کنند.