برچسب: اعتیاد به اینستاگرام

امکان سنجش اعتیاد به اینستاگرام به وجود آمد

جذابیت ابتدایی سرویس اینستاگرام برای کاربران افکت ها و فیلترهای جذاب تصاویر بود.بعضی از این افکت ها قابلیت هایی مانند Tilt-Shift را برای ایجاد عمق میدان مصنوعی به تصاویر اضافه می کنند