برچسب: افسردگی پنهان

افسردگی

حس مرده بودن از درون: گمشده در تاریکی وجود

احساس مرده بودن از درون، تجربه ای عمیق و دردناک است که با انزوا، پوچی، و فقدان انگیزه و احساسات مشخص می شود. گویی روح فرد در تاریکی مطلق فرو رفته و هیچ امیدی به رهایی نیست.