برچسب: الکترون

نوترینو، ذره ای حامل جرم و

اکنون با توجه به تحقیقات حاصل می‌دانیم که نوترینوها جرم دارند. جرمی که حتی در مقایسه با جرم الکترون بی‌اندازه کوچک است. ولی به هر حال صفر نیست.

آزمایش EPR و اسرار الکترون ها

آنچه که بر سر ما بیاید خود به خود بر چیزهایی در فواصل دوردست عالم همزمان تاثیر می گذارد.