برچسب: “الکي”

“الکی”

کارهای بدون مطالعه و نقشه و اعمال ظاهری را که حقیقتی نداشته باشد “الکی” گویند. این اصطلاح در رابطه با دروغ و دروغگویی هم به کار برده می شود