برچسب: «امضای شیمیایی خاکسترها»

خاکسترهای باستانی

 خاکسترهای آتشفشانی می‌توانند مسافت زیادی را بپیمایند. محققان نروژی خاکسترهایی از دریای شمالگان را کشف کردند که مربوط به آتشفشانی در ۵،۵۰۰ کیلومتری آن محل است.