برچسب: انرژی انسانی

قانون جذب

انرژی انسان

از وجود انسان همواره چهار نوع انرژی تابشی تراوش می شود .

قانون جذب

تمرکز انرژی

هر مرکز انرژی در بدن انسان تمرکز انرژی را نشان می دهد ، نوعی چرخش ، نوعی گرداب انرژی است . 

تسبیح‌

تبادل انرژی با نماز خواندن

‌نماز، تسبیح خداوند است که موجب نزدیکی روحی و معنوی ما با او می‌گردد. نماز خواندن، تبادل انرژی‌های منفی و معیوب با انرژی‌های مثبت و روحانی است که این تبادل در حالت‌های مختلف نمازخواندن،

ریکی

درمان با ریکی

ریکی یک انرژی غیرقابل رویت می باشد، به صورت عینی هیچ راهی برای فهمیدن اینکه آیا انرژی در جریان است یا خیر وجود ندارد. ما مجبور خواهیم بود از روی احساسمان قضاوت کنیم . (این احساس دراغلب موارد احساس گرما در دستانمان می باشد.)

اشیای جن زده

این ایده که یک خانه می تواند توسط ارواح یا اشباح جانداران به تسخیر درآید , عموما از سوی اکثریت افراد پذیرفته شده است.