پ پ

برچسب: اینترنت

در عمق اینترنت چه چیزی نهفته است؟۴

Deep web یا Dark web دو اصطلاح متفاوت است که به قسمتی بسیار بزرگ از اینترنت نسبت داده میشود، قسمتی که برای نشان دادن آن چگالی یخ و آب را مثال میزنند،