برچسب: «ایکس» به عنوان بیست و چهارمین حرف الفبای لاتین.