برچسب: باغ های ایرانی

باغ ایرانی

همچنین تأثیر فرهنگ های متفاوت نتایج متفاوتی ببار می آورد که در این زمینه می توان از باغ های ایرانی، باغهای ژاپنی، انگلیسی و باغهای و … نام برد.