برچسب: بافر

شیمی

آشنایی با بافرهای آزمایشگاهی

بافرهای آزمایشگاهی از جمله مواد شیمیایی آزمایشگاهی بسیار مهم هستند که در پایداری و ثباتpH محلول‌های در حال آزمایش مصرف می‌شوند. این محلول ها از جمله مواد شیمیایی پر مصرف برند مرک میباشند