برچسب: برخورد با کودکان

کودک

از وقت‌گذرانی با فرزندتان غافل نشوید

بهتر است خانواده ها زمانی را برای فرزندشان اختصاص دهند و با وی به گفتگو بپردازند کودکان نیازمند مراقبت های عاطفی توسط والدین نیز دارند زمان گذاشتن برای کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است

کودکان و خشونت

تشویق کنجکاوی کودکان

در صورتی که در خانه کامپیوتر دارید او را با آن آشنا و درگیر کنید. نرم افزارهایی هستند که اشتیاق کودکان حتی کودکان خیلی کم سن و سال را در کسب تجربه از کاربرد کامپیوتر افزایش می دهند.