برچسب: برزخ

جاودانگی

راز جاودانگی!

تولد و مرگ هر دو حالت انتقالی است که آگاهی را از یک واقعیت به دیگری منتقل می کند. مهم است که بدانیم آگاهی در جای بخصوصی وجود ندارد که با مرگ ازبین برود.