برچسب: بُعدسوم

جهان های موازی

چند بُعدی اسرارآمیز

تاکنون علم فیزیک نتوانسته ابعاد بالاتر جهان را شناسایی کند و تنها از طریق نشانه‌ها احتمال می‌دهد که چنین ابعادی وجود داشته‌باشد. دید بشر نسبت به ابعاد بالاتر مانند دید مورچه نسبت به جهان ما است و تنها براساس نشانه‌ها می‌تواند وجود ابعاد بالاتر را اثبات کرد.

سیاهچاله‌های پنج بعدی

بُعد سوم : دنیای مادیات و ترس ها

بُعد سوم تماما در باره مادیات است، در باره جمع آوری اموال و ترسِ از دست دادن است. ما می ترسیم کنترل از دستمان خارج شود . می ترسیم در امنیت نباشیم . می ترسیم به اندازه کافی خوب نباشیم .