برچسب: «بچه روبات»

زمانی که «بچه روبات» زبان باز می کند

در نگاه اول اصواتی نامفهوم است، که تکرار می کند. اما چند دقیقه ای که به «صحبت هایش» گوش دهید، یک دفعه از میان آن صداها یک کلمه به گوشتان می خورد: