برچسب: بیشترین سرعت ممکن

بیشترین سرعت ممکن در جهان!

تصور کنید ۵۰۰.۰۰۰  بار سریع‌تر از یک هواپیمای کنکورد و با سرعت ۲۹۹.۷۹۲.۴۵۸ متر بر ثانیه در حال حرکت هستید.