برچسب: تخمين زمان مرگ

« انجام آزمایش دقیق تخمین زمان مرگ»

مسأله «مرگ»، تعریف دقیق این حقیقت زندگی و زمان به وقوع پیوستن آن، همیشه از مهمترین پرسش های بشر بوده است. تصور کنید با انجام یک آزمایش خون به شما بگویند، مثلاً، حدود ۱۲ سال دیگر بر روی این کُره خاکی وقت دارید.