برچسب: تفاوت جرم

گامی بزرگ در حل یک مسئلۀ دیرین

فیزیک-ستاره شناسان امروزه از نتایج محاسباتی جدیدی که محققان چینی به کمک یک سوپرکامپیوتر در بارۀ مدار ممکنۀ یک مجموعۀ سه تائی