برچسب: تقویت معده

کم توان شدن معده

تونوس و قوام دیواره معده تحت تاثیر تنظیم و کنترل اعصاب خودکار (نباتی) قرار دارد. عوامل مکانیکی (پر بودن معده)، عوامل شیمیایی (کوفئین، هیستامین، الکل، ادویه و غیره) و عوامل عصبی خلطی سبب تغییرات عملی معده می شود و شکل و حرکت معده را تغییر می دهد.

گیاهان دارویی

شربت تصفیه خون بخورید!

ترکیبات چند گیاه شناخته شده برای درمان بیماری های خونی مثل فشار خون، غلظت خون، چربی خون و … و تهیه شربتی از آنها را که خاصیت تصفیه کنندگی خون دارد