برچسب: تمرکز ممتد و طولانی

تمرکز بر چاکراها

گروهی عقیده دارند که تمرکز ممتد و طولانی بر چاکرا ها و مراکز قدرت و تقویت آنها بسته بر هر چاکرا قدرت فوق العاده ای به جوکی و یا سالک می دهد،