برچسب: جشن های ایرانی

چگونگی برگزاری جشن مهرگان

مهرگان روز مهر از ماه مهر است. در ایران باستان شانزدهم مهرماه روز مهر نامیده می شد، برابری این روز با ماه مهر، هفتمین ماه سال خورشیدی ، جشن بزرگ مهرگان می باشد.