برچسب: جهت یابی به کمک ستارگان

جهت یابی به کمک ستارگان

جهت یابی در شب به کمک ستارگان

بدون داشتن GPS یا قطب‌نما، ابزار اصلی شما برای جهت یابی در شب بوسیله ستارگان خواهد بود. هرچند امروزه تکنولوژی کار شما را راحت کرده است،