برچسب: حافظیه

حافظیه

طنز حافظ

هر کس اندک تاملی در شعر حافظ داشته باشد به‌نیکی دریافته‌است که یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شعر او لحن

حافظیه

حافظیه

شمس‌الدین محمد حافظ ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب از مشهورترین شعرای تاریخ ایران زمین