برچسب: خداشناسی

آسمان شب در 4 ميليارد سال بعد

هفت پله تا آسمان

هفت پله تا آسمان زمانی که پای در مرحله ی گُذار گذاشتیم نباید فکر کنیم که حال خداوند رو شناختیم، بلکه باید بر این موضوع مُشرف باشیم که تازه مسیر خداشناسی رو شروع کردیم .

درمان ترس و اضطراب

شناخت ذهن

حتی ادیان نیمه مترقی نیز برداشت غلطی ازذهن دارند و بدین سبب نیز ارتقای آنها نیز محدود ترشده است، برای شناخت دانش درون،اولین گزینه شناخت ذهن میباشد اگرذهن خودتان را بهتر

فرشتگان

دلایل اثبات وجود خداوند

 این حرکت ها سبب پیدایش تعادل و ثابت ماندن محور زمین در فضا میشود و چون تمایل محور قطبین نسبت به سطح حرکت انتقالی یعنی دایره المعارف حدود ۲۳ درجه با آن حرکات ضمیمه میشود