برچسب: دراکو

بیگانگان باستانی نژاد دراکو

بیگانگان باستانی نژاد دراکو

دراکوها قدیمی ترین نژاد خزندگان در کیهان ما هستند. اجداد آنها از جهان یا سیستم واقعیت جداگانه دیگری به جهان ما آمده اند. زمان این اتفاق را کسی نمی داند. دراکوها خودشان هم در مورد زمان آمدنشان به اینجا اطمینان ندارند.