برچسب: دنیای دو بُعدی

جهان های موازی

چند بُعدی اسرارآمیز

تاکنون علم فیزیک نتوانسته ابعاد بالاتر جهان را شناسایی کند و تنها از طریق نشانه‌ها احتمال می‌دهد که چنین ابعادی وجود داشته‌باشد. دید بشر نسبت به ابعاد بالاتر مانند دید مورچه نسبت به جهان ما است و تنها براساس نشانه‌ها می‌تواند وجود ابعاد بالاتر را اثبات کرد.