برچسب: “دوقطبی” بودن

ریشه یابی علت یک جنون ناگهانی

بیماری به نام ملیسا به بخش اعصاب و روان بیمارستان آورده شده بود. او خانمی ۴۶ ساله بود که وضع غیرعادی و جالب توجهی داشت.