برچسب: ذره بوزون هیگز

بوزون هیگز

بوزون هیگز

بوزون یک ذره زیر-اتمی است. ذرات اتمی پرتون ها، نوترون ها و الکترون ها هستند. در حالی که در دنیای یونان اتم به معنی غیر قابل تقسیم بود، دانشمندان مدرن دریافتند که ذرات اتمی هم قابل بخش به ذرات زیر-اتمی هستند.

ذره خدا چیست؟

ذره بوزون هیگز یا همان ذره خدا، ذره ایست که توسط پیتر هیگز، فیزیکدان تئوری انگلیسی در مدل استاندارد پیش بینی شد