برچسب: ذوالقرنین

«ذوالقرنین » (صاحب دو قرن)

ذوالقرنین یکی از شخصیت‌های کتاب مقدس و قرآن است که اختلاف‌های اساسی درباره هویت، دوره تاریخی و جزئیات سرگذشت او بحث‌های پردامنه‌ای را در منابع اسلامی در پی داشته‌ است. ذوالقرنین مرکب از دو کلمه است: