پ پ

برچسب: رازهای کوه سینا

یوسف مصر

چگونه یوسف مصر را از قحطی و خشکسالی نجات داد ؟بخش اول

زکریا سیچین این ماجرای پیچیده ای است که ظاهراً شامل موارد بی ربطی می شود ؛ یک قصه کتاب مقدسی ، یک معضل ۳۸۰۰ ساله ،رویای معما گونه یک فرعون ، سیاست های قدرت...

داوود

دو داوود

داوود در قبیله ای که در نیمه اول قرن دهم پیش ازمیلاد زندگی می کرده . او در هیبت چوپانی که رقیب سائول و بعداً ایشبوشث