برچسب: روانشناسی

تمام مراحل ازدواج

تمام مراحل ازدواج

راهی که باید برای رسمیت بخشیدن به ازدواج یک زوج طی کرد چندان دراز و پرپیچ و خم نیست. با این حال به کمی زمان نیاز دارد. یک هفته شاید کمترین زمانی