برچسب: روش های موفقیت

راز موفقیت چیست؟

اما نبوغ واقعی یعنی اینکه توانایی این را داشته باشید که منابع بالقوه خود را پیدا کنید و آن ها را هدایت کنید.

وقت آن است که موفق شوید …

خواندن کتاب یک شروع است, اما اقدام جدی برای موفقیت محسوب نمی شود, لازم است که واقعا اقدامی انجام دهید.

موفقیت در فروش

نقطه آغاز موفقیت

هدف قطعی و اصلی, نام دیگر اراده است و تنها در صورتی که بر پایه یک اشتیاق قوی  و عمیق برای رسیدن به یک هدف باشد, معنا خواهد داشت.

امید

رسیدن به موفقیت

تنها از طریق طرحی می توان به اهداف رسید که به آن ایمان داشته و دقیقا بر اساس آن عمل کنیم, هیچ راه دیگری برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد.

شاد زندگی کنیم

اهدافتان زندگیتان را مشخص کنید.

برای اینکه به بهترین وجه عمل کنید, باید زندگیتان در حال تعادل باشد, به این معنی که در تمامی عرصه های زندگی باید هدفمند باشید.

کلام تان را تغییر دهید تا جهان تان دگرگون شود

پیروزی و توفیق دو کلمه اعجاب انگیز هستند، آنگاه که دریابید واژه ها و اندیشه ها گونه ای رادیواکتیو هستند، آن کلماتی را که می خواهیم تبلور یابند و به عینیت درآیند در کمال دقت انتخاب می کنیم.

دیویس راکفلر

درسهایی چنداز موفقیت به زبان دیویس راکفلر

نقش مهم افرادی همچون بیل گیتس ، استیو جابز و…((شایدصاحب همین تلگرام که امروزه روز بااینکه بسیاربرایمان راهگشاست اما امانمان را بریده و حداقل ماایرانیان رااز همه چیز انداخته

امید

پنج ویژگی ضامن موفقیت از نگاه «بیل گیتس»

این توصیه ای است که گیتس شخصا از «وارن بافت» فرا گرفته است و برای هر فردی اعم از ثروتمند یا فقیر کاربردی است. همواره زنجیره ای بی پایان از فرصت ها، کارهایی برای انجام دادن، تجربیات متفاوت و مانند آن وجود دارد.